پذیرش مهاجر، راه حل خروج کانادا از بحران کرونا ویژه

کانادا در ارتباط با میزان پذریش متقاضیان مهاجرت همچنان صعودی باقی مانده و اهداف مهاجرت را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. وزیر مهاجرت کانادا، مارکو مندیچینو، مهاجرت و به طور خاص مهاجرت اقتصادی را برای کمک به این کشور در بازسازی اقتصاد خود در پی بروز همه گیری کووید ۱۹، ضروری توصیف کرده است.